Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie Dworcu
SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIERZCHOWIE - DWORCU - ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ SZKOŁY ORAZ GALERIĄ

wolontariat
„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

         Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku. W tym samym roku został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i przystąpił do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Polski Czerwony Krzyż, w odróżnieniu od innych organizacji pozarządowych, posiada własną ustawę i działa w oparciu o Statut PCK, zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 roku.

Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze, wspierające wszechstronny rozwój ucznia, dlatego też mając na względzie powyższe zadania Szkolne Koło Wolontariatu jest ogniwem wspierającym ten proces. Działa w oparciu o podstawowe zasady Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, a mianowicie: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. Działania SK Wolontariatu obejmują: pomoc socjalną, promocję zdrowia, honorowe krwiodawstwo, ratownictwo, udział w międzynarodowych akcjach pomocy Czerwonego Krzyża.

Praca społeczna na terenie szkoły i w środowisku lokalnym  rozbudza poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, uczy postawy kierowania się dobrem ogółu i odgrywa istotną rolę w procesie wychowania moralnego. Poprzez działalność kształtujemy wśród uczniów postawy altruistyczne. Działalność szkolnego koła wolontariatu szkoły podstawowej stwarza dzieciom sposobność do ukształtowania postaw i wartości, które ułatwiają im dokonywania wyborów znaczących dla obecnego i przyszłego życia. Uczy rozwijać u dzieci poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

OGÓLNE ZADANIA SK WOLONTARIATU

1. Kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych.

2. Popularyzacja zasad higieny osobistej.

3. Wdrażanie dzieci do postrzegania zasady higieny w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym.

4. Nauczanie podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa medyczno-sanitarnego.

5. Przygotowanie do dalszej działalności  w ruchu młodzieżowym wolontariatu.

6.Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

7. Kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych.

8. Niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

SZKOLNY KLUB WIEWIÓRKA – KLASY I-III

W ramach Klubu Wiewiórka uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu higieny ciała, zdrowego uzębienia, zdrowego stylu życia. Biorą udział w programach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz konkursach plastycznych dotyczących profilaktyki zdrowotnej.

 Celem Klubu Wiewiórka jest wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postaw tolerancyjnych i pomocy potrzebującym oraz wykształcenie nawyków dbałości zdrowie i bezpieczeństwo.

W swojej działalności Klub Wiewiórka realizuje zadania:

Zapisz się do naszego newslettera!

Informacje

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie - Dworcu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie-Dworcutel/fax 59 8337723 tel kom. 796287551

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie-Dworcuul. Szkolna 16 77-300 Człuchów